Amenzi pentru constructii fara Autorizatie de Construire

Conform Legeii nr. 50/1991 pentru construirea fara AC se prevad urmatoarele amenzi:
ART. 3
Autorizaţia de construire se eliberează pentru:
a) lucrări de construire, reconstruire, consolidare,
modificare, extindere, schimbare de destinaţie sau de reparare a
construcţiilor de orice fel, precum şi a instalaţiilor aferente
acestora, cu excepţia celor prevăzute la art. 11;
b) lucrări de construire, reconstruire, extindere, reparare,
consolidare, protejare, restaurare, conservare, precum şi orice
alte lucrări, indiferent de valoarea lor, care urmează sa fie
efectuate la construcţii reprezentând monumente istorice,
inclusiv la cele din zonele lor de protecţie, stabilite potrivit
legii;
c) lucrări de construire, reconstruire, modificare,
extindere, reparare, modernizare şi reabilitare privind cai de
comunicaţie, inclusiv lucrări de arta, reţele şi dotări tehnicoedilitare,
lucrări hidrotehnice, amenajări de albii, lucrări de
îmbunătăţiri funciare, lucrări de instalaţii de infrastructura,
noi capacităţi de producere, transport, distribuţie a energiei
electrice şi/sau termice, precum şi de reabilitare şi
retehnologizare a celor existente;
d) împrejmuiri şi mobilier urban, amenajări de spaţii verzi,
parcuri, pieţe şi alte lucrări de amenajare a spaţiilor publice;
e) lucrări de foraje şi excavari necesare în vederea
efectuării studiilor geotehnice, prospectiunilor geologice,
exploatarilor de cariere, balastiere, sonde de gaze şi petrol,
precum şi alte exploatări de suprafata sau subterane;
f) lucrări, amenajări şi construcţii cu caracter provizoriu
necesare în vederea organizării execuţiei lucrărilor de baza,
dacă nu au fost autorizate o data cu acestea;
g) organizarea de tabere de corturi, casute sau de rulote;
h) lucrări de construcţii cu caracter provizoriu: chioscuri,
tonete, cabine, spaţii de expunere situate pe căile şi spaţiile
publice, corpuri şi panouri de afisaj, firme şi reclame, precum
şi anexele gospodăreşti ale exploataţiilor agricole situate în
extravilan;
i) cimitire – noi şi extinderi.
ART. 24
(1) Constituie infracţiuni următoarele fapte:
a) executarea, fără autorizaţie de construire sau de
desfiinţare, ori cu nerespectarea prevederilor acesteia, a
lucrărilor prevăzute la art. 3 lit. b);
b) continuarea executării lucrărilor după dispunerea opririi
acestora de către organele de control competente, potrivit legii;
—————
Lit. b) a alin. (1) al art. 24 a fost modificată de pct. 1 al
articolului unic din LEGEA nr. 376 din 5 octombrie 2006,
publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 846 din 13 octombrie 2006.
c) întocmirea ori semnarea proiectelor tehnice, precum şi a
proiectelor pentru autorizarea executării lucrărilor de
construcţii pentru alte specialităţi decât cele certificate prin
diploma universitară, în condiţiile prevăzute la art. 9.
(2) Infracţiunile prevăzute la alin. (1) se pedepsesc cu
închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amenda de la 1.000.000
lei la 50.000.000 lei.
ART. 25
În cazul săvârşirii faptelor prevăzute la art. 24, organele
de control prevăzute de prezenta lege, care au constatat fapta,
sunt obligate sa sesizeze organele de urmărire penală.
ART. 26
(1) Constituie contravenţii următoarele fapte, dacă nu au
fost săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii, sa
fie considerate infracţiuni:
a) executarea sau desfiinţarea, totală ori parţială, fără
autorizaţie a lucrărilor prevăzute la art. 3, cu excepţia celor
menţionate la lit. b), de către investitor şi executant;
b) executarea sau desfiinţarea, cu nerespectarea prevederilor
autorizaţiei şi a proiectului tehnic, a lucrărilor prevăzute la
art. 3, cu excepţia celor prevăzute la lit. b), de către
investitor şi executant;
c) aprobarea furnizarii de utilităţi urbane, ca urmare a
executării de lucrări de bransamente şi racorduri la reţele
pentru construcţii noi neautorizate;
d) menţinerea după expirarea termenului prevăzut prin
autorizaţie sau după terminarea lucrărilor autorizate ori
adaptarea în alte scopuri fata de cele prevăzute în autorizaţie a
construcţiilor, lucrărilor şi amenajărilor cu caracter
provizoriu;
e) neaducerea terenului la starea iniţială de către
investitor, după terminarea lucrărilor prevăzute la art. 3 lit.
c), precum şi nerealizarea lucrărilor de curatare, amenajare ori
degajare, după caz, a amplasamentului şi/sau a terenurilor
adiacente ocupate temporar pe durata execuţiei, o data cu
încheierea lucrărilor de baza;
f) împiedicarea ori sustragerea de la efectuarea controlului,
prin interzicerea accesului organelor de control abilitate sau
prin neprezentarea documentelor şi a actelor solicitate;
g) neanuntarea datei începerii lucrărilor de construcţii
autorizate, în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (8),
precum şi depăşirea termenului legal prevăzut la art. 7 alin.
(1);
h) emiterea de certificate de urbanism incomplete ori cu date
eronate, care nu conţin lista cuprinzând avizele şi acordurile
legale necesare în raport cu obiectivul de investiţii, sau
eliberarea acestora cu depăşirea termenului legal;
i) emiterea de autorizaţii de construire/desfiinţare:
- în lipsa unui drept real asupra imobilului, care sa confere
dreptul de a solicita autorizaţia de construire/desfiinţare;
- în lipsa sau cu nerespectarea prevederilor documentaţiilor
de urbanism, aprobate potrivit legii;
- în baza unor documentaţii incomplete sau elaborate în
neconcordanta cu prevederile certificatului de urbanism, ale
Codului civil, ale conţinutului-cadru al proiectului pentru
autorizarea executării lucrărilor de construcţii, care nu conţin
avizele şi acordurile legale necesare sau care nu sunt verificate
potrivit legii;
- în lipsa expertizei tehnice privind punerea în siguranta a
întregii construcţii, în cazul lucrărilor de consolidare;
- în baza altor documente decât cele cerute prin prezenta
lege;
j) neorganizarea şi neexercitarea controlului privind
disciplina în autorizarea şi executarea lucrărilor de construcţii
de către compartimentele abilitate din cadrul aparatului propriu
al consiliilor judeţene şi al primăriilor, în unităţile lor
administrativ-teritoriale, potrivit prevederilor art. 27 alin.
(3) şi (4), precum şi neurmarirea modului de îndeplinire a celor
dispuse de Inspectoratul de Stat în Construcţii, potrivit
dispoziţiilor art. 29 alin. (3);
k) neîndeplinirea, la termenul stabilit, a măsurilor dispuse
de Inspectoratul de Stat în Construcţii la controlul anterior;
l) refuzul nejustificat sau obstructionarea sub orice forma a
accesului persoanelor fizice sau al reprezentanţilor persoanelor
juridice la documentele prevăzute la art. 34 alin. (7);
m) depăşirea termenului de 15 zile pentru emiterea avizelor
şi acordurilor necesare în vederea autorizării lucrărilor de
construcţii, conform prevederilor art. 7 alin. (20).
(2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1), săvârşite de
persoanele fizice sau juridice, se sancţionează cu amenda după
cum urmează:
- de la 1.000 lei la 100.000 lei, cele prevăzute la lit. a);
- de la 3.000 lei la 10.000 lei, cele prevăzute la lit. f);
- de la 3.000 lei la 4.000 lei, cele prevăzute la lit. c);
- de la 3.000 lei la 10.000 lei, cele prevăzute la lit. b),
d) şi e);
- de la 5.000 lei la 30.000 lei, cele prevăzute la lit. h) şi
i);
- de la 1.000 lei la 5.000 lei, cele prevăzute la lit. j) şi
k);
- de la 1.000 lei la 2.000 lei, cele prevăzute la lit. l) şi
m);
- de 1.000 lei, cele prevăzute la lit. g).
—————
Alin. (2) al art. 26 a fost modificat de pct. 5 al art. I din
LEGEA nr. 52 din 8 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL
nr. 238 din 16 martie 2006.
(3) Cuantumul amenzilor se actualizează anual prin hotărâre a
Guvernului.
(4) Sancţiunea amenzii poate fi aplicată şi reprezentantului
persoanei juridice.
(5) Sancţiunea amenzii pentru faptele prevăzute la alin. (1)
lit. h) şi i) se aplica funcţionarilor publici responsabili de
verificarea documentaţiilor care stau la baza emiterii
certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de construire sau
de desfiinţare, precum şi semnatarilor, potrivit atribuţiilor
stabilite conform legii.
This entry was posted in INFO CONSTRUCTII, INFO PROIECTARE. Bookmark the permalink.

131 Responses to Amenzi pentru constructii fara Autorizatie de Construire

 1. cristi says:

  am recontruit o casa din bca in locul celei vechi din paianta in anul 2005 cand am fost afectat de inundati . nu am avut autorizatie de constructie ce se poate face sa intru in legalitate .se mai amendeaza dupa 8 ani ? in inundatiile din 2005 cei de la primarie au venit si au facut poze cu casa care era inundata .va multumesc anticipat

  • Buna ziua, primul pas pentru a intra in legalitate este sa solicitati un Certificat de Urbanism de la primarie, pentru intrare in legalitate cu constructia. Apoi intocmiti toate actele solicitate in CU cu ajutorul carora solicitati Autorizatie de Construire. Conform legii dupa trei ani de la executarea lucrarilor nu mai sunteti pasibil de amenda dar va poate obliga sa intrati in legalitate cu acea constructie. Daca doriti sa colaboram pe partea de proiectare in vederea realizarii documentelor prevazute in CU, sau doriti orice informatie din domeniul constructiilor, nu ezitati sa ma contactati. Cu respect Valentin Ciubotaru

   • Av. Alexandru Manole says:

    “Art. 31
    Dreptul de a constata contravenţiile şi de a aplica amenzile prevăzute la art. 26 se prescrie în termen de 2 ani de la data săvârşirii faptei.”

    Cu alte cuvinte numai trebuie sa faceţi nimic,deoarece nimeni nu va mai poate amenda dupa 8 ani.

    • Buna ziua, este foarte buna precizarea domnului avocat. Dar sa nu uitam ca desi nu mai poate fi amendat, poate fi obligat sa intre in legalitate cu acea constructie. Cu respect Valentin Ciubotaru.

    • Alex says:

     Care lege este aceasta? As dori sa stiu si eu care este pretul efectuarii unui PUZ la o suprafata de 5000 mp pentru ca, am fost la cineva si mi-o spus direct 10.000 euro! Este atat sau mai putin? Am un teren extravilan pe care vreau sa construiesc o cabana din lemn pe piloni si nu vreau avizele de curent,apa,gaz as vrea sa stiu daca nu este mai bine sa scot din circ. agricol? Stima!

     • Buna ziua, legea 50/1991 este principala lege care reglementeaza modalitatea de obtinere a Autorizatiei de Construire. Aceasta lege nu prezinta tarife pentru realizarea documnetatiei. Fiecare proiectant isi rezerva dreptul de a tarifa in functie de propriie criterii, dar piata dicteaza oarecum preturile. Va recomand sa solicitati oferta de pret pentru PUZ de la minim 3 proiectanti si apoi puteti lua o decizie. Chiar daca dumneavoastra nu vreti sa va racordati la retelele de utilitati (gaz, curent ….) tot aveti nevoie de un aviz de principiu de la furnizorii de utilitati pentru a va confirma ca aceasta constructie nu afecteaza retelele nationale sau locale. Da, este mai bine sa-l scoateti din circuitul agricol dar mai costisitor. Cu respect Valentin Ciubotaru.

 2. remus says:

  buna ziua am o problema cu o vecina care si a construit o mini camera peste bucataria mea este facuta fara nici o autorizatie si fara nici un consintamant din partea mea unde ma pot adresa la cine si unde sa pot face o plangere pentru daramarea acestei cladiri pe langa aceasta teava mea de gaz intra chiar prin aceasta camera facuta abuziv de aceasta persoana si cei de la gaz mi au relatat ca nu imi vor da autorizatie de functionare pentru ca teava intra pe interiorul cladiri si nu este voie numai pe exterior ,, rugamintea mea este unde ma pot adresa la care autoritate sunt din timisoara stima astept raspuns ,,, REMUS

  • Buna ziua, in prima faza adresati-va Serviciului Urbanistica din cadrul Primariei, urmand ca in cazul in care nu ajungeti la o intelegere sa va adresati Inspectoratului de Stat in Constructii. Cu respect Valentin Ciubotaru.

 3. dan says:

  Deci daca imi modific balconul sau imi fac un balcon exterior la bloc risc sa intru in puscarie?

 4. Eva-Maria Konyves says:

  Buna!Am o problema am construit de fapt am recostruit pe proprietatea tatalui meu o fosta poiata cu scopul de a locui acolo as dori sa stiu daca sunt pasibila de amenda daca aceasta nu apare nicieri deorece nici casa parintiilor mei nu apare din cauza ca nu este intabulata bunici mei au cumparat terenul acum 55 de ani de la o persona nu s-a facut contract de intabulare deoarece era o zona de demolari pe vremea lui Ceausescu bucatria fiind demolata de 3ori as dori sa stiu ce anume ar trebui sa fac prima data sa intabul terenul alor mei sau sa scot autorizatie de constructie pentru fosta poiata refacuta…V-as multumi daca m-ati putea indruma in problema asta nu stiu incotro s-o apuc chiar nu as vrea sa ma amendeze dar nu stiu care sunt procedurile pentru intrarea in legalitate cu cele doua cladiri .Va multumesc anticipat!

  • Buna ziua, in primul rand trebuie sa va linistiti si sa intelegeti ca amenzile se dau daca incalcati anumite prevederi legislative dar mai ales daca afectati alte proprietati. Pentru a fi in legalitate cu acea constructie trebuie sa urmati pasii:
   1. solicitati la primarie un Certificat de Urbanism pentru intrare in legalitate si intabulare
   2. contactati un proiectant care sa va intocmeasca toate actele solicitate in Certificat si scoate toate avizele prevazute in acest document
   3. depuneti proiectul la primarie si solicitati Autorizatie de Construire
   4. intabulati constructia la OCPI in baza Autorizatiei si a Documentatiei cadastrale

   Inarmati-va cu rabdare. Cu respect Valentin Ciubotaru.

 5. IONESCU ADRIANA says:

  BUNA ZIUA,
  AM SI EU O PROBLEMA PE CARE NU STIU CUM SA O REZOLV SI POATE MA PUTETI AJUTA.
  IN 1995 MAMA A FACUT TOT CE ERA NECESAR PENTRU OBTINEREA UNEI AUTORIZATII DE EXTINDERE DE LOCUINTA.
  NU MAI GASESTE ACEA AUTORIZATIE SI CEI DE LA PRIMARIE SPUN CA NU O GASESC. CE POT SA FAC SA INTRU IN LEGALITATE DEOARECE NU S-A FACUT RECEPTIA LUCRARII ATUNCI CAND S-A TERMINAT SI ACUM NU POT SA O FAC FARA AUTORIZATIE. AM IN REST CRETIF DE URBANISM SI TOATE CHITANTELE CU CARE S-A FACUT PLATA CATRE ENEL, POMPIERI SI CELELALTE. VA MULTUMESC ANTICIPAT

  • Buna ziua, daca totusi nu gasiti Autorizatia veche, trebuie sa solicitati un nou Certificat de Urbanism pentru legalizare constructie. Apoi sa Solicitati o noua Autorizatie de Construire. E o varianta ce implica costuri materiale si timp. Cu respect Valentin Ciubotaru.

 6. bigarul says:

  buna ziua
  pe peretele exterior al casei mele , perete ce se afla pe granita, vecinul si-a facut o constructive fara autorizatie. astfel ca peretele meu exterior este perete interior la el in casa . am fost la primarie si au spus ca nu mai pot sa-i amendeze ca a trecut mai mult de 2 ani . ce pot face

  • Buna ziua, in caz ca va afecteaza in vreun fel, va recomand ca in prima faza sa vorbiti cu vecinul si daca nu ajungeti la intelegere puteti sa contactati un avocat care sa va ajute intr-un proces prin care sa solicitati intrarea in legalitate cu acea constructie. Prin aceasta intrare in legalitate vecinul o sa aiba nevoie de acordul dumneavoastra (in forma scrisa). Studiati legea 50. Cu respect Valentin Ciubotaru.

 7. grigore says:

  buna ziua.am si eu o problema si anume:locuiec la parter si as dori sa-mi construiesc un balcon. din cate stiu se da autorizatie doar pt suprafata cat are vecinul de deasupra.eu as dori sa-l fac mai mare. daca obtin autorizatie doar pt suprafata care are vecinul de deasupra si ma extind mai mult ce riscuri implica sau ce ar trebui sa fac sa mi se dea autorizatie pt cat vreau eu sa-l fac de mare.

  • Buna ziua, riscati sa fiti amendat si sa fiti fortat sa refaceti constructia conform Autorizatiei obtinute. Solicitati primariei un Certificat de urbanism cu dorinta dumneavoastra si ei va comunica ce aveti voie sa realizati. Cu respect Valentin Ciubotaru.

 8. Bogdan says:

  am construit un gard nou pe locul celui vechi .am depus la primaria , inaintea construirii cerere pentru autorizatie de constructie .acestia mi’au raspuns ca daca aduc modificari la cel preexistent , nu mai trebuie autorizatia , asa ca nu am mai procedat la procurarea acesteia .acum , cei de la primaria imi cer autorizatia de constructie pentru gard .tin sa mentionez ca gardul e la tara , iar proprietatea mea e intabulata .eu m’am uitat pe legea 50/1991 , art 11 .problema e ca gardul cel vechi era din scandura , cel nou e din piatra .ce fac in aceasta situatie ?.

  • Buna ziua, modificarile la fatadele exterioare sau la imprejmuri se supun autorizarii. Deoarece dumneavoastra ati modificat natura materialelor din care a fost executat imrejmuirea aveati nevoie de AC. Prin urmare solicitati la Primarie un Certificat de Urbanism pentru intrare in legalitate cu modificarile facute. Apoi intocmiti documnetatia solicitata si depuneti pentru AC. Legal in acest caz (deoarece nu au trecut 2 ani) sunteti pasibil de amenda. Daca aveti noroc si bunavointa din partea functionarilor pate se evita amendarea dumneavoastra. Cu respect valentin Ciubotaru.

 9. maria says:

  Buna ziua!
  Am dat un avans pentru a achizitiona un apartament intr-un bloc in faza de constructie. La data incheierii antecontractului de vanzare si a platii avansului era realizata deja structura de beton a cladirii. Problema este ca nici in momentul de fata investitorul nu are autorizatie de constructie, motiv pentru care nu pot primi credit de la banca pentru a achizitiona apartamentul. As dori sa stiu unde pot sa ma adresez pentru a afla in ce stadiu se afla emiterea autorizatiei de constructie( daca nu cumva sunt probleme si aceasta nu poate fi emisa), precum si daca ma pot adresa in instanta in vederea recuperarii avansului pe motivul inselaciunii, respectv promisiunea de a vinde un apartament intr-un bloc ce nu are autorizatie de constructie.
  Va multumesc!

  • Buna ziua, Primaria este cea care va poate spune daca este emisa AC. Problema dumneavoastra are si o latura (mare) de natura juridica. Va recomand sa consultati cat mai repede un avocat. Cu respect valentin Ciubotaru.

 10. cristi says:

  salut, am o problema , am inceput sa construesc o casa pe un teren care urmeaza sa se faca succesiunea si acea parte de pamant sa revina tatalui meu.(unde fac eu acum casa) , as vrea sa stiu daca construesc fara autorizatie si incerc sa o obtin pe urma , cu ce amenda ma aleg ? intre 1000 si 10000 ? , si daca platesc amenda imi va tine loc de autorizatie ? multumesc

  • Buna ziua, sanctiuna variaza in functie de diferite incadrari juridice, pentru detalii puteti consulta legea 50. Amenda NU tine loc de Autorizatie. Cu respect valentin Ciubotaru.

 11. florin says:

  locuiesc in comuna berceni la 7 km de bucuresti intr-un cartier de case vile intre mine si vecinul intre douo vile este un teren de 400 metri pe care este o fanarie de 25 metri lungime 7 metri inaltime si 8 metri latime fanariea este facuta din teava cu diverse rebuturi cu folie cu znopi de coceni in loc deceva acoperit in parti in caz de incendiu sa protejeze vilele din zona este facuta la 20 centimetri de gardul meu la 20 centimetri de teava de gaze care deserveste casa ,este facuta cu scurgerea pe gardul meu cand plouo ,,este legal

  • Buna ziua, din descrierea dumneavoastra nu seamana cu o constructie ce a fost realizata conform cu un proiect si care a fost supusa autorizarii. pentru a fi sigur daca are Autorizatie intrebati-l pe proprietar sau solicitati (in scris) la primarie un raspuns pe aceasta tema. Cu respect valentin Ciubotaru.

 12. alina antonia says:

  Buna ziua .Am construit o terasa in fata casei acoperita,fara a avea autorizatie in urma cu 10 ani ,la curte comuna.Ca sa obtin autorizatie si sa intru in legalitate mai sunt pasibila de amenda?

 13. Buna ziua, solicitati la primarie Certificat de urbanism pentru intrare in legalitate. Cu respect valentin Ciubotaru.

 14. marius iosif says:

  Buna ziua. ce amenda a
  pot primi pentru conructia unui gard fara autorizatie? mentionez ca am darimat gardul vechi si am construit altul in loc.

  • Buna ziua, in legea 50 sunt diverse incadrari in functie de zina in care se afla imobilul si de alte criterii. De exemplu lucrarile de constructii efectuate in zone protejate sun considerate infractiuni si nu doar contraventii. Va recomand sa studiati aceasta lege. Cu respect Valentin Ciubotaru.

 15. Buna ziua, nu am informatii despre o asemenea Ordonanta. Daca aflati ceva va rog sa-mi comunicati si mie. Cu respect valentin Ciubotaru.

 16. dumitrescu ecaterina says:

  M-am lovit de o o problema. Stau pe o strada protejata, si fara sa stiu ca am nevoie de certificat de urbanism sa decopertez camera din spatele case in care ploaia incepuse sa-si faca loc , si sa fac un acoperis nou din usb cu smoala si sa fac o mica tersa peste acoperis din lemn si sa o prelungesc un metru si jumatate care sa fie si un fel de acoperis cand ploua si stau vara sa mananc afara ca un fel de pergola. Pe tereasa sa ies din dormitor unde voi face o usa in loc de geam. Casa este parter etaj. Nu ma leg de vecini cu barele de lemn nici nu umblu la structura de rezistenta a casei, nu depasesc imprejmuirile, inaltimea . Terasa se va sprijini
  pe stalpi de lemn prinsi in buloane (nu cunosc termenul exact). Vreau sa stiu daca am nevoie de certificat de urbanism si daca am facut aceasta lucrare fara sa stiu cat pot sa iau amenda si sa intru in legalitate.Multumesc

  • Buna ziua, da, aveti nevoie de Autorizatie de Construire pentru lucrarile descrise de dumneavoastra. Avand in vedere ca strada dumneavoastra este una protejata (presupun ca d.p.d.v. arhitectural) va recomand sa intrati in legalitate cu acea constructie cat mai repede, deoarece modificarile descriese dvs se incadreaza (datorita legii 50) in categoria infractiunilor, unde amenzile au valori mai ridicate. Cu respect Valentin Ciubotaru.

 17. marcel says:

  Bună ziua!
  Vă rog să-mi spuneţi dacă pot fi amendat în cazul în care nu am putut termina lucrările în totalitate, conform proiectului, deşi am prelungit termenul de valabilitate al autorizaţiei cu 12 luni, aceasta a expirat? Ce pot face mai departe, deoarece nu am posibilităţi financiare de a continua lucrările?

 18. marcel says:

  Bună ziua!
  Vă rog să-mi spuneţi dacă pot fi amendat în cazul în care nu am terminat lucrările, conform proiectului, autorizaţia de construire fiind expirată, deşi am prelungit termenul de valabilitate a acesteia cu 12 luni? Ce pot să fac în această situaţie, dat fiind faptul că deocamdată nu am posibilităţi financiare pentru finalizarea lucrărilor?

  • Buna ziua, legal da, deoarece in prezent construiti cu AC expirata. Dar nu se intamplades sa se aplice amenzi pentru acest lucru. Mergeti la Primarie si solicitati clarificari in aceasta privinta si intrati in conservare cu locuinta. Cu respect Valentin Ciubotaru.

 19. Buna ziua, daca ati construit altceva decat aveati voie in AC, trebuie sa solicitati Certificat de Urbanism pentru intrare in legalitate cu acea constructie. Apoi sa intocmiti toate documentele ce va sunt solicitate si apoi sa le depuneti la Primarie pentru a obtine Autorizatie de Construire. Ultimul pas ar fi sa intabulati constructia conform AC. Cu respect Valentin Ciubotaru.

  • Alina says:

   buna ziua as dori sa imi spuneti care sunt consecintele in urma unei case construite fara autorizatie si fara a se fi lasat cei 60 de cm de la hotar si fara aprobarea vecinului care nu locuieste langa casa pe care am construit o.Sunt aproximativ 10 ani de cand nu a trecut si nu sa interesat de proprietatea lui.tin sa mentionez ca terenul pe care am construit este al parintilor mei,iar acestia cand au cumparat acum 16 ani aceasta curte cu casa pe contractu lor scrie ca in evidentele organelor fiscale imobilul figureaza cu 100 m.p teren in folosinta si 72 m.p. teren construit,dar terenul are suprafata totala de 250 m.p. ,care va urma regimul juridic prevazut de Legea 18/1991.As dori sa stiu daca legea ne poate obliga sa o demolam sau doar sa platim amenda?
   Va multumesc,anticipat!!!

 20. alin says:

  buna ziua locuiesc la curte comuna cu5 apartamente am aprobare notariala doar de la 4pot obtine autorizatie de constructie al cincilea e plecat din tara maicasa nu vrea sa spuna nimic de el care e proprietarul iar ea este cu uzufruct viager eu vreau sa amenajez podul care apartine suprafetei mele de apartament podul si intrarea la pod suntcomune ce pot sa fac s-o dau in judecata rezolv ceva sau nu sau ce as putea face va multumesc frumos

  • Buna ziua, solutia ar fi sa obtineti acest acord in urma unei actiuni in instanta. Decizia instantei poate substitui lipsa celui de al cincilea acord. Contactati un avocat. Cu respect Valentin Ciubotaru.

 21. dan says:

  Buna ziua! doresc sa fac o constructie pt care urmez sa scot AC. ce se intampla daca nu respect retragerea din axul strazii? in loc de 5 de trotuar doresc sa ma retrag numai 2. ce solutii mi-ati recomanda.multumesc! este vorba despre o extindere si schimbare de destinatie di n locuinta in spatiu comercial

  • Buna ziua, in primul rand va recomand sa aveti in prima faza AC si apoi sa constuiti pentru a evita eventuale probleme. Daca nu executati conform specificatiilor impuse de Primarie, puteti fi somat pentru a demola constructia si la un moment dat se poate ajunge si la acest procedeu. Cu respect Valentin Ciubotaru.

 22. cristi says:

  am construit o casa in iasi fara autoriz. de constructie findca terenu se afla pe extravilan intre tinp terenu a intrat in intravilanconstructia e din 2007 mam dus la primarie si am depus de certificat de urbanism si mia zis ca imi da amenda 10000 roni amenda sami dea certificatu de U.

  • Buna ziua, una e sa va zica si alta e sa va transmita in scris. Prin urmare va recomand sa solicitati Certificat de Urbanism in vedera intrarii in legalitate cu acea constructie. Cu respect Valentin Ciubotaru.

 23. Marin says:

  Buna ziua.La o casa cu etaj in urma unei dezmembrari a unui hol casa scarii cu o singura usa au rezultat doua holuri, fiecare cu cate un proprietar, usa ramanand in holul vecinului.Eu fiind unul dintre proprietari adica cel de la parter am construit un zid de bca intre cele doua holuri si am facut o usa de acces printr-un zid care nu este de rezistenta din holul meu in locuinta mea fortat de celalalt proprietar care facea scandal si imi punea mizerii sa fac zid si usa sa nu mai intru pe usa lui iar cine a facut cadastrul a spus ca nu am nevoie de autorizatie pentru ca este la interior si este casa si nu bloc si imi va trece zidul si usa dupa alipire la parter. Dupa cateva luni celalalt proprietar care m-a fortat sa fac zid si usa m-a reclamat la urbanism ca am construit fara autorizatie de constructie, iar de la urbanism voi primi amenda si sa aduc constructia la forma initiala sau sa intru in legalitate cu acordul vecinului care nu vrea sa mi-l dea, inca nu s-a facut procesul verbal dar asta mi s-a spus.Va rog mult sa- mi respundeti daca prin zidul facut de mine sunt despartite cele doua proprietati si usa este singurul loc pe unde pot sa intru in locuinta mea, ce pot face ca sa nu daram zidul, sa nu scot usa ca sa zidesc la loc si sa nu mai am pe unde sa intru pentru ca ar insemna sa intru pe proprietatea vecinului si pe usa lui si ce pot face ca sa intru in legalitate.De la urbanism mi-au spus ca trebuie sa daram zidul, sa scot usa ca sa zidesc la loc si sa construiesc la loc dar cu autorizatie de constructie, dar pentru mine ar fi foarte greu pentru ca as ajunge din nou la mana vecinului dupa ce am cheltuit bani si am muncit pentru constructiile respective.Va rog mult daca puteti sa-mi raspundeti ce sa fac, care sunt pasii de urmat. Trebuie sa platesc amenda si sa daram? Pot sa solicit acum certificat de urbanism si autorizatie de constructie?Cum suplinesc acordul vecinului pentru zidul despartitor construit si pentru usa pe proprietatea mea?Mentionez ca eu am locuinta la parter iar vecinul la etaj.Va multumesc si va rog mult un raspuns.

  • Buna ziua, problema dumneavoastra este una de natura juridica si de aceea va sfatuiesc sa consultati un avocat, pentru a obtine in instanta acordul vecinului. Ceea ce v-au solicitat cei de la Primarie este legal (conform legii 50). Primul pas ar fi sa solicitati la Primarie un Certificat de Urbanism pentru intrare in legalitate cu constructia, apoi sa urmati pasii prevazuti in acest document. Cu respect Valentin Ciubotaru.

 24. Alina says:

  Buna ziua,am construit pe terenul parintilor mei o camera baie si bucatarie.in total are 50 mp si este lipita la distanta de hotar de 20 de cm.Am construit fara a avea autorizatie de constructie si fara acordul vecinei care nu a mai venit de 1o ani.Noi am cumparat in 1997 iar in contract se mentioneaza asa:imobilul este compus in intregul sau din teren in suprafata de 250 mp.teren in folosinta ,si 72 mp teren construit ,dar terenul are o suprafata de 250 mp ,care va urma regimul juridic prevazut de legea 18/1991.Pe locul unde am construit a fost o magazie.As dori sa stiu ce amenda este in cazul in care vecina va face sesizare sau daca ma va obliga legea sa o demolez?

 25. adriana says:

  Buna ziua
  As dori sa-mi spuneti ce pot face in urmatorul caz: am cumparat o casa de vacanta veche din 1970,dar care este intabulata, iar terenul este extravilan, acum eu vreau sa o renovez si sa mai construiesc inca o camera. Va rog sa-mi spuneti ce pot face in acest caz, tinand cont de faptul ca terenul este extravilan. Primesc autorizatie da constructie si renovare?
  Va multumesc

  • Buna ziua, in legea 50/1991 se prevede la articolul 4 ca in extravilanul comunelor Autorizaţiile de construire se emit de preşedinţii consiliilor judeţene, cu avizul primarilor. Daca sunteti pe raza Bucurestiului Autorizaţiile de construire se emit de primarul general al municipiului Bucureşti, cu avizul primarilor sectoarelor municipiului Bucureşti, pentru lucrările care se executa pe terenuri care depăşesc limita administrativ-teritorială a unui sector şi cele din extravilan. Cu respect Valentin Ciubotaru.

 26. valentina chiorean says:

  buna ziua am construit camara pentru depozitat lemne de foc doi pereti sunt prinsi de gard adica laterala si spate cealalta laterala este dim scandura si partea din fata are usa .Dimensiunile sunt:1,5mpe 1,5mnu este pe fundatie de beton .Am nevoie de autorizatie de constructie?Va multumesc

 27. nela says:

  Buna ziua! Sunt proprietara unui apartament dintr-un mobil situat intr-o curte comuna. Platesc impozit pe terenul aferent constructiei, teren care este proprietatea primariei. Unii vecini au o situatie financiara precara, altii sunt recalcitranti. Imobilul a fost prevazut cu o poarta care datorita neglijentei celorlalti vecini a fost furata pe timp de noapte. Vecinii au refuzat sa contribuie la ridicarea unei alte porti. Pentru ca locuiesc la parter, in colaborare cu alt vecin am ridicat o poarta si un gard ce inconjoara parterul si se inscrie in mp pentru care platim impozit. Ceilalti vecini au intrare separata. Ce pot face ca sa nu fiu obligata sa daram acest gard si aceasta poarta? Am fost amendata de politia locala, pe baza sesizarii unui vecin “dragut” si am contestat pv-ul un baza art.31. Ce pasi trebuie sa urmez tinand cont ca proprietatea trebuie aparata cumva si acest gard imi ofera o oarecare siguranta. Va multumesc!

  • Buna ziua, in primul rand va recomand sa consultati un avocat, care sa va indrume si sa va reprezinte in toate actiunile juridice viitoare. Puteti realiza imprejmuirea respectiva doar cu acordul Primariei si cu Autorizatie de Construire. Cu respect Valentin Ciubotaru.

   • nela says:

    buna ziua! va solicit sprijinul din nou! primaria refuza eliberarea vreunei autorizatii de constructie a gardului si portii mentionate in mesajul anterior. nu pot ajunge la primar si chiar de as ajunge banuiesc ca raspunsul va fi acelasi. ce as mai putea face?

 28. Crina C. says:

  Buna ziua. Locuiesc la parter. Doresc sa sparg zidul de la sufragerie si sa fac o usa de iesire pentru tatal meu care are handicap. Dosarul este depus, dar dureaza. Ce amenda pot lua daca deja fac lucrarea inainte de a se aproba?Oamenii care ar putea face asta pleaca in Italia la un contract si nu ne mai putem permite sa asteptam.Multumesc,

  • Buna ziua,
   —–(2) Infracţiunile prevăzute la alin. (1) se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei.

   —–(2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1), săvârşite de persoanele fizice sau juridice, se sancţionează cu amendă după cum urmează:

   - de la 1.000 lei la 100.000 lei, cele prevăzute la lit. a);

   - de la 3.000 lei la 10.000 lei, cele prevăzute la lit. f);

   - de 10.000 lei, cele prevăzute la lit. c);

   - de la 3.000 lei la 10.000 lei, cele prevăzute la lit. b), d) şi e);

   - de la 5.000 lei la 30.000 lei, cele prevăzute la lit. h), h1) şi i)ş

   - de la 1.000 lei la 5.000 lei, cele prevăzute la lit. j) şi k);

   - de 2.000 lei, cele prevăzute la lit. l);

   - de 1.000 lei, cele prevăzute la lit. g).

   Cu respect Valentin Ciubotaru.

 29. Zaharia Marius says:

  Buna ziua,

  Balconul din fata apartamentului meu se deplaseaza peretii aterali de bloc. Atunci cand a fost construit balconul s-a obtinut autorizatia de constructie. Eu acum as dori ca sa intaresc picioarele balconului pentru a evita prabusirea lui, va rog frumos sa imi spuneti daca mai am nevoie sa obtin autorizatie de constructie pentru intarirea stalpilor si inlocuirea ferestrelor cu pvc. Multumesc frumos!

  • Buna ziua, in legea 50 art 11, se precizeaza ca modificarile structurilor de rezistenta se supun autorizarii. Tot aici se precizeaza ca reparaţiile şi înlocuirile de tâmplărie interioară şi exterioară, nu necesita autorizare DOAR DACA se păstrează forma, dimensiunile golurilor şi tamplariei, inclusiv în situaţia în care se schimba materialele din care sunt realizate respectivele lucrări, cu excepţia clădirilor declarate monumente istorice, în condiţiile legii. Cu respect Valentin Ciubotaru.

 30. Florin says:

  Buna ziua,
  Am construit o casa cu parter si mansarda la care sunt diferente fata de proiectul original. De pilda sunt diferente de la 20 pana la 50 de cm la un zid de 10 m (pe lungime), salonul in loc de 5.25 m x 4.5m are 5.5m x 4.5m, inaltimea acoperisului e mai mare asigurand mai mult spatiu in pod, intr-o parte lipseste un perete despartitor (neportant) – camera rezultand mai mare. Considerati ca sunt lucuri care vor vor impiedica receptia lucrarii si ulterior intabularea?
  Multumesc

 31. Nicolai says:

  Buna ziua.Sunt proprietarul unui teren din 1993.In acelasi an s-au facut CU ,proiectul si AC.,dar lucrarile de constructie s-au aminat.In 2010 pe acest teren am construit o casa,dar actele sun invechite si expirate.Pentru a face CU la primarie mi-au cerut acte de la oficiul CADASTRAL.La,, CADASTRU,, mi-au indicat sa consult arhitectul ,pentru a prelungi valabilitatea actelor.Arhitectul nu poate prelungi valabilitatea lor fara actul de decizie de proprietate a terenului(actualizat),argumentind ca cel existent este vechi.Ce sa fac in aceasta situatie si de unde sa incep?Va multumesc anticipat.

  • Buna ziua, solicitati un extras de CF nou. Apoi va recomand calea ce mai grea dar cea mai sigura de reusita: etrageti un nou CU pentru intrare in legalitate cu acea constructie. Cu respect Valentin Ciubotaru.

 32. Gabriel says:

  Buna ziua,

  Am depus cerere pentru obtinere AC la Primarie Sector 4, insa nu a fost finalizata desi a trecut termenul legal de 30 de zile si nu au fost cereri pentru completare documentatie. Cererea este la primar pentru a fi semnata. Am pregatit terenul, trasat etc. Pot incepe lucrarile?

 33. florin says:

  buna ziua am construit o casa de 50 mp si nu ma autorizatie ce pot face dar pe teren sunt proprietar am act de vanzare cumparare si cadastru atat ami vor da amenda primaria. casa e construita anul trecut iar ei am intrat an posesia actelor de proprietate anula asta ce ma fac

  • Buna ziua, in primul rand pentru a intra in legalitate cu acea constructie trebuie sa solicitati Certificat de Urbanism la Primarie. Apoi urmati pasii prezentati in acest document. Amenzile pot fi:
   —–(2) Infracţiunile prevăzute la alin. (1) se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei.

   —–(2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1), săvârşite de persoanele fizice sau juridice, se sancţionează cu amendă după cum urmează:

   - de la 1.000 lei la 100.000 lei, cele prevăzute la lit. a);

   - de la 3.000 lei la 10.000 lei, cele prevăzute la lit. f);

   - de 10.000 lei, cele prevăzute la lit. c);

   - de la 3.000 lei la 10.000 lei, cele prevăzute la lit. b), d) şi e);

   - de la 5.000 lei la 30.000 lei, cele prevăzute la lit. h), h1) şi i)ş

   - de la 1.000 lei la 5.000 lei, cele prevăzute la lit. j) şi k);

   - de 2.000 lei, cele prevăzute la lit. l);

   - de 1.000 lei, cele prevăzute la lit. g).

   Cu respect Valentin Ciubotaru.

 34. Gabi says:

  Buna ziua , am construit o casa din lemn (usb) , nu are fundatie nu este cu etaj , am construito in urma celei vechi stare demolabila cu un ajutor minim de la primarie in urma verificari , doresc sa stiu daca la aceasta casa din lemn si fara fundatie imi trebuie autorizatie .Multumesc

  • Buna ziua, in primul rand va intreb, pe ce sta casa? (daca sustineti ca nu are fundatie). Presupun ca direct pe pamant (mici sanse) sau pe pe ceva grinzi de lemn sau pe boltari. Chiar si in aceste cazuri, conform legii 50, constructia necesita autorizatie de construire. Cu respect Valentin Ciubotaru.

 35. Carmen says:

  PARINTII MEI AU CONSTRUIT O CASA CU ETAJ IN ANUL 1998 FARA AUTORIZATIE DE CONSTRUCTIE PE UN TEREN ,CARE AM AFLAT DE CURAND CA NU ESTE AL LOR. CE SE POATE FACE IN ACEST CAZ?MENTIONEZ CA TERENUL ESTE AL VERISORILOR MEI CARE CER PE 240M2 60000 EURO.POT PRIMI AMENDA PT CONSTRUCTIE ILEGALA

 36. doresc sa modernizez un chiosc s o terasa rustica ptr comert ce trebuie sa fac???

  • Buna ziua, in primul rand va pot spune ca am nevoie de cateva informatii minimale pentru a va da un raspuns si anume: cine este proprietarul terenului? este constructie provizorie? daca da pe ce durata? care este natura materialelor utilizate? Cu respect Valentin Ciubotaru.

 37. IO.N says:

  Cu respect!
  Apreciez că vă puneţi în slujba oamenilor în mod voluntar. Până la urmă acesta trebuie să fie scopul tuturor. Cu siguranţă Dumnezeu vă va recompensa în viaţă.
  Consider legea construcţiilor foarte abuzivă. Am ajuns să nu mai fim stăpâni nici în curtea noastră şi pentru orice fleac de construcţie (care nu generează neajunsuri vecinilor şi nici mediului) să plătim tribut statului, care devine din ce în ce mai opresiv.

  Am construit şi eu o anexă în gospodăria de la ţară (bucătărie plus magazie, în total circa 25 mp) executată din lemn şi finalizată în anul 2010, fără să cer autorizaţie de construcţie şi nici de demolare. Menţionez că am construit-o după ce în 2009 o vijelie mi-a distrus o construcţie anterioară. Am refăcut-o pe aceea, dar cu multe îmbunătăţiri tehnice, însă nu am depăşit suprafaţa celei anterioare. Ce şanse am să fiu amendat? căci am un vecin nou şi ţâfnos care precis mă va pârâ la „boierii” de la primărie

  • Buna ziua, va multumesc pentru aprecierile facute. Din pozitia pe care o am si anume accea de moderator a acestui blog dar si din pozitia de inginer constructor nu-mi permit sa comentez legea. Scopul meu este acela de a informa oamenii in legatura cu prevederile legii dar mai ales cu aspecte tehnice din domeniul constructiilor.
   Legat de constructia dumneavoastra, legea prevede amenda in limita a doi ani de la terminarea lucrarilor. Pentru a preintampina eventuale “neplaceri” va recomand sa intrati in legalitate cu aceasta lucrare. Acest lucru presupune un buget financiar si multa rabdare. Varianta doi ar fi sa incercati sa convietuiti in conditii pasnice cu vecinul, dar este o solutie relativ provizorie. Cu respect Valentin Ciubotaru.

 38. IO.N says:

  Mulţumesc de răspuns. Relativ la relaţia cu vecinul… eu sunt paşnic, dar el acţionează ca un câine turbat. Spre exemplu, pentru a face un gard mi-a distrus 2 stâlpi de hotar intenţionând să mute graniţuirea cu circa 50 cm peste proprietatea mea. Şi nici măcar nu a definitivat actele pentru a intra în posesia terenului său. Profită de faptul că eu nu am intabularea terenului. Am făcut plângere (penală) dar ancheta bate pasul pe loc. Poliţistul de caz a încercat să-mi dicteze o declaraţie, prin care să-l scoată basma curată, dar când m-am prins, am rupt-o şi i-am aruncat-o în cap. Deci m-am pus rău şi cu ăsta.
  Alături de proprietatea mea, la nici 5 m de fereastra mea, vecinul cu pricina desfăşoară activităţi care mă deranjează (repară macarale de mic tonaj şi ridicătoare ce pot avea uneori şi 8 metri înălţime), are plasate camere de luat vederi îndreptate spre curtea mea şi reflectoare nocturne, care îmi bat în fereastră şi trebuie să dorm cu draperiile trase (chiar şi în nopţile călduroase de vară). A ridicat nivelul solului din curtea sa (cu 10 cm), prin asfaltarea unei suprafeţe de circa 100 metri pătraţi, căreia i-a dat scurgerea spre terenul meu, peste care se revarsă tone de apă la fiecare ploaie. Şi multe alte nereguli. Am făcut sesizare la biroul urbanism al Primăriei, dar nimic, nici măcar un răspuns negativ.
  Nu ştiu de ce parlamentul, un colos care consumă resurse enorme, mai face legi, dacă tot nu le respectă nimeni. (Nişte legi cam stufoase, ce-i drept, care lasă loc eludării lor). Şi atunci să nu-ţi vină piticii şi să visezi la o revoluţie care să ne scape de acest sistem social aberant şi corupt?
  Acum, dacă tot m-am băgat în seamă, aţi putea să-mi spuneţi unde să fac o reclamaţie, care să aibă o rezolvare, iar vecinul să-şi mute activitatea poluantă din vecinătatea mea?

  • Buna ziua, eu sunt de parere ca cea mai buna solutie este o coabitare normala intre vecini. Daca totusi nu reusiti, puteti sa expuneti problema dumneavoastra la ISC (Inspectoratul de Stat in Constructii), Agentia de Protectia Mediului sau ISCIR. Va rog sa aveti in vedere ca fiecare reclamatie facuta reprezinta un bulgare de zapada rostogolit, care, in miscarea sa va antrena mai multe prebleme. Cu respect Valentin Ciubotaru.

 39. ION says:

  Eu pregătisem o ţidulă la Prefectură, că ei se ocupă de respectarea legii, nu?

  Nu poate fi vorba de coabitare normală câtă vreme eu mă învecinez cu nişte macarale şi alte fiare vechi adunate de vecin. Dacă el ar avea bun simţ nu ar face aşa ceva ăn mijlocul satului. Dar are obrazul gros ca porcul, ori e suficient de prost încât nu-şi dă seama ce face.
  De ce s-a mai pus în Constituţie dreptul la un mediu sănătos? (art 35, alin 1) dacă, aşa-zişii urbanişti de la ţară, îl ignoră (probabil pentru mită).
  Apoi legea 50/1991 actualizată, în articolul 27, alin.3 stipulează necesitatea acordului vecinilor în cazul în care se construieşte un obiectiv incompatibil cu funcţionalitatea zonei „datorită zgomotului, circulaţiei, degajării de noxe, etc”.

  Nu se respectă legea şi de aceea apar conflicte. Legile nu sunt clare şi simple, sunt complicate inutil sau se face copy-paste de pe legi similare din occident sub directiva Uniunii (ultrasovietice) Europene. Referitor la legea amintită, spre exemplu, este normal ca un locatar de la bloc să fie obligat să vopsească exteriorul ca toţi ceilalţi, sau să nu aducă modificări de structură, căci ar afecta rezistenţa blocului, dar pentru un ţăran care îşi vopseşte casa, face o modificare la acoperiş sau un coteţ de porc în curte, să fie nevoit să stea pe la uşile Primăriei pentru autorizare, mi se pare absurd. Construcţiile de la sat trebuiau să aibă un statut aparte în cadrul legii. Asta arată ineficienţa aparatului legislativ (emiţător de legi). De fapt scopul lor este doar acela de a taxa orice mişcare din curtea ţăranului. Altfel ce rost ar avea un post de „urbanist” la sat, plătit regeşte, în timp ce ţăranii abia o duc cu viaţa.
  Dar vine el şi timpul schimbării. E chiar aproape. Şi poate va fi spre mai bine.

  Mulţumesc pentru răspuns
  Numai bine!

 40. Dan Tanase says:

  Buna ziua si bine v-am gasit pe acest blog
  Doresc sa beneficiez si eu de bunavointa dvs. in privinta informarii in domeniul imobiliar drept pentru care va expun problema : stau intr-o curte comuna am o camera si o bucatarie mostenita de la parintii mei.
  Prin 1988 tatal meu a construit o marchiza la intrarea in casa .
  De curand un vecin binevoitor m-a reclamat la primarie ca marchiza este construita ilegal drept pt care m-am trezit cu inspectorii de la disciplina in constructii. Doresc sa-mi spuneti cum pot ramane cu marchiza. Va multumesc anticipat si va doresc toate cele bune !

  • Buna ziua, singura modalitate de a ramane cu aceasta constructie este sa va obtineti Autorizatie pentru intrare in legalitate. Primul pas ar fi sa solicitati la primarie un Certificat de Urbanism. O sa aveti nevoie si de acordul vecinilor pentru intocmirea actelor. Cu respect Valentin Ciubotaru.

 41. Nicoleta says:

  Buna ziua, m-ati putea cumva ajuta cu o intocmire a unui proces verbal in privinta intrarii in legatilate pentru constructia unul balcon? Proces verbal incheiat intre mine si locatarii blocului, ca sunt de acord..

 42. Grasomega says:

  Buna ziua!
  Pentru o clădire P+1+pod, aflată in zona protejata se pot face lucrări de renovare la nivelul etajului (zugraveala) daca acesta a fost deteriorat de lucrările de construcție a podului, efectuate in baza unei autorizații valabile?
  Am nevoie de autorizatie de construire pentru acest tip de renovări?
  Dar pentru înlocuirea unui tavan fals distrus de infiltrații?
  Aceste lucrări nu afectează structura de rezistența a clădirii.

  Multumesc.

  • Buna ziua, asa cum prezentati dumneavoastra, lucrarile pe care vi le doriti a fi efectuate nu aveti nevoie de AC. Reparatiile nu necesita AC. Insa daca prin aceste reparatii afectati arhitectural cladirea, modificand culorile sau profilatiunile fatadei aveti nevoie de AC. Pentru a avea pozitia certa, scrisa, oficiala, a primariei va recomand sa solicitati un Certificat de Urbanism pentru lucrarile dorite, si acolo va va scrie exact daca si de ce aveti nevoie. Cu respect Valentin Ciubotaru.

 43. Petru says:

  Buna ziua am si eu o intrebare si cum pot sa rezolv problema? In 2007 am obtinut certificatul de urbanism si autorizaţia de construcţie a ulei extinderi la apartament in 2008. s-a terminat lucrarea si am facut in regie proprie si nu mai stiu daca s a facut procesul verbal de receptie a lucrarilor . Intrebarea este daca nu am acel proces verbal ce se poate intampla si cum trebuie sa procedez sa intru in posesia lui? Va multumesc

 44. Marian says:

  Buna ziua
  Daca am construit anul acesta un balcon la parter cu o suprafata mai mare decat cea prevazuta in autorizatia obtinuta, cum pot intra in legalitate?

  • Buna ziua, solicitati Certificat de Urbanism pentru Legalizare constructie. Cu respect Valentin Ciubotaru.

   • MariaDana says:

    Buna ziua,

    Tocmai am observat ca ne-a expirat autorizatie de constructie, fara posibilitate de prelungire iar casa este ridicat pana la acoperis.

    Ce am putea face in situatia de fata?

    Va multumesc!

    • Buna ziua, nu inteleg de ce spuneti ca nu aveti posibilitatea de a prelungi AC, a fost o data prelungita? Daca da, va trebui sa mergeti la primarie si sa scoateti din nou certificat de urbanism. Cu respect Valentin Ciubotaru.

 45. gabriel says:

  Buna ziua,
  Am achizitionat un apartament in urma unei licitatii. Dupa efectuarea platii am fost anuntat de executor ca voi avea parte de o surpriza, insa voi vedea eu daca va fi una placuta sau nu. Pe scurt…este vorba de un apartament aflat la etajul 4/4 in care s-a taiat tavanul cam 1mp, facandu-se scara interioara cu acceas in podul blocului, care a fost amenajat complet ca mansarda, cu velux si toate utilitatile. Mentionez ca nu exista acordul vecinilor din cate am aflat si nici Certificat de Urbanism sau AC. Peste cateva zile voi intra in posesie iar fostul proprietar m-a contactat sa imi spuna de aceasta situatie, am vazut constructia si imi cere o suma de bani… Ce pot face acum si ulterior, cum intru in legalitate…ma puteti lamuri?

 46. Andreia says:

  Buna ziua
  In 2008 am obtinut pe un an Autorizatie de constructie pentru locuinta (parter+mansarda, anexa), in 2011 – a fost finalizata constructia ( inclusiv geamuri, acoperis, dar netencuita ) – dar nu a fost efectuata receptia lucrarii.
  Modificari fata de proiectul arhitectului nu sunt majore – doar inaltimea mansardei este mai mare cu 60 cm.
  Va rog sa ma ajutati explicandu-mi pasii pentru a intra in legalitate.
  Multumesc

  • Buna ziua, pasul 1. solicitati Cetificat de urbanism, pasul 2. proiect + avize, pasul 3. solicitare AC pentru legalizare constructie. Daca Autorizatia este expirata este ca si cum ati fi construit fara AC, mai ales ca ati inaltat mansarda cu 60cm. Cu respect Valentin Ciubotaru.

 47. dario says:

  Buna ! am construit in continuarea unei case o alta cladire ( 2 camere ) au trecut mai mult de doi ani , pot solicita certificat de urbanism de la primarie fara a mai prezenta autorizatia de constructie ?

  • Buna ziua, pentru a intra in legalitate cu aceasta modificare trebuie sa solicitati Certificat de Urbanism apoi sa realizati proiectul, sa obtineti avizele si apoi sa solicitati Autorizatie de Construire pentru LEGALIZARE CONSTRUCTIE. Certificatul de Urbanism nu tine loc de AC. Cu respect Valentin Ciubotaru.

 48. Nicoleta says:

  Buna ziua,

  Acum 2 ani am cumparat un apartament care avea peretele dintre holul de la intrare si bucatarie spart. Din pacate, fostii proprietari nu aveau autorizatie pentru aceasta modificare. Vecinul este nemultumit de zgomotul din bucatarie (nu suporta sa auda vase si alte zgomote de casa) si a facut reclamatie, motiv pentru care m-am trezit pe usa cu o “Invitatie” a doua zi, la prima ora, cu anumite documente.

  As vrea sa stiu ce mi se poate intampla in aceasta situatie si ce dovezi va trebui sa prezint ca asa a fost cumparat apartamentul. Peronal nu am facut nicio modificare. De asemenea, cum dovedesc ca modificarea a fost facut acum mai mult de 2 ani? As avea vecini martori.

  Inca ceva: ce se poate intampla daca nu ma prezint la sediul politiei cu actele? Nu am primit niciun preaviz si am vazut instiintarea de pe usa la mai putin de 12 ore fata de momentul la care ma somau dumnealor la sediu.

  Va multumesc ai apreciez opinia dumneavoastra.

  • Buna ziua, sfatul meu este sa mergeti la politie si sa le prezentati cele de mai sus. Pentru a dovedi politiei ca spuneti adevarul, puteti sa cereti sa vina si martori, poate chiar vecinul reclamant, care poate confirma data modificarilor. Daca puteti dovedi cele afirmate nu sunteti amendata. Cu respect Valentin Ciubotaru.

 49. Adrian says:

  Buna seara,
  Locuiesc in curte comuna iar vecinul meu sa apucat sa ridice un etaj la 1m de casa mea. Mai grav este ca geamurile casei mele se afla la 1 metru de aceasta constructie. L-am reclamat la politia comunitara dar raspunsul care se da in cele 30 de zile a fost ca nu sa prezentat cu actele si a mai fost somat odata. Pana la urma au venit si au constatat contraventia (constructie fara autorizatie) si am fost instiintat verbal ca le-au dat amenda.
  Intrebarea mea este daca pot intra in legalitate cu aceasta constructie sau care sunt masurile legale care se vor lua mai departe.
  Multumesc,

  • Buna ziua, da, vecinul poate intra in legalitatea cu acea constructie, daca urmeaza pasii impusi de lege: obtinere certificat de urbanism, proiect + avize, obtinere AC. Odata cu amenda legea prevede si obligativitatea intrarii in legalitate cu acea constructie. Cu respect Valentin Ciubotaru.

   • Adrian says:

    Buna seara,
    Cum ar putea intra in legalitate cu constructia ? Nu exista o distanta minima la care poate sa construiasca ? Eu ca vecin nu mai pot beneficia de lumina naturala din cauza acestei constructii, iar acoperisul casei mele aproape ca atinge peretele acestei constructii(15-20 cm).Se poate elibera autorizatie de constructie in aceste imprejurari ??
    Multumesc,

 50. paula teodorescu says:

  Buna ziua. V-as ruga sa aveti amabilitatea sa-mi spuneti daca pt a acoperi o scara exterioara cu policarbonat pe un suport metalic amplasat in plan orizontal desupra scarii(deci nu si lateralele) este necesata autorizatie de constructie.
  Mentionez ca locuinta este individuala, este proprietatea mea iar scara duce la mansarda care imi apartine tot mie.
  Va multumesc

 51. Tudor Bogdan says:

  Buna ziua ,

  In urma cu aproximativ o luna am demarat refacerea acoperisului , stau la curte iar casa este din 1936 din parter si pod . Am reparat acoperisul si am schimbat tabla veche tot cu tabla . Lucrarea am facuto personal din motive financiare , acoperisul vechi era destul de degradat , scandura putrezita , popi curbati etc .
  M-am interesat pe net si am mai intrebat si am inteles ca nu am nevoie de autorizate , nu am modificat forma acoperisului , nu am schimbat invelitoarea , am fost fortat de imprejurimi deoarece am un copil de 4 luni !
  Problema este ca astazi am primit o invitatie la biroul politie locale la directia de disciplina in constructii cu actele !
  Ce imi pot face ??

  Multumesc anticipat

  • Buna ziua, legea 50 prevede: ART. 11 (1) Se pot executa fără autorizaţie de construire următoarele lucrări care nu modifica structura de rezistenta, caracteristicile iniţiale ale construcţiilor sau aspectul arhitectural al acestora: a) reparaţii la împrejmuiri, acoperisuri, învelitori sau terase, atunci când nu se schimba forma acestora şi materialele
   din care sunt executate;.
   Daca dumneavoastra ati respectat prevederile de mai sus, mergeti linistit la directia de disciplina in constructii si explicati-le exact ce ati facut. Tineti-ma la curent cu evolutia problemei dumneavoastra. Cu respect Valentin Ciubotaru.

 52. Marilena says:

  Buna ziua!
  Am la tara o casa facuta de cei de la “Petrol” acum 50 de ani, intr-o fosta colonie muncitoreasca. Casa este tip duplex, impartita pe jumatate cu vecinul. El a solicitat la Primarie un cerificat de urbanism in vederea obtinerii autorizatiei de constructie. De la Primarie s-a solicitat si acordul meu expres, pe care eu nu l-am dat din mai multe motive si toate legate de ce si cum va construi el. A anexat un proiect de extindere la care a renuntat si s-a apucat sa darame acoperisul si sa inalte printr-o bordura de patru randuri acoperisul, pe care l-a acoperit cu tabla. Nu a obtinut autorizatie de construire, dar, a construit “nevazut” de Primarie. Eu am facut sesizari la ISC, la Primaria locala, la arhitectul Prefecturii si la Politie. Inca astept raspunsul scris de la Primarie. Intr-o discutie cu acestia mi s-a spus ca este vorba de o problema sociala, de parca ar fi trebuit Primaria sa le asigure casa la tot neamul vecinilor, caci ei au mai construit alaturi de casa propriu-zisa inca un corp de cladire pe care au invelit-o in acelasi acoperis. Problema este: nu au respectat nimic din proiect, au construit pe peretele comun astfel incat eu daca vreau sa inalt si partea mea trebuie sa imi construiesc alt perete, peretii si tavanele mele pot fi afectate mai ales ca nu este turnata placa si sunt de trestie, nu au avut autorizatie si proiect. Probabil ca cei de la Primarie il vor amenda cu 1000 lei si gata. Ce pot face eu sa-i fortez sa fie in legalitate si sa nu scape atat de ieftin? Probabil daca as fi cerut eu extinderea mi-ar fi trebuit “jdemii” de proiecte si acorduri.
  Cu multumiri!
  Marilena

  • Buna ziua, odata cu amenda, legea prevede si obligativitatea intrarii in legalitate cu acea constructie. Singura modalitate de a va cauta dreptatea este aceea de a consulta un avocat alaturi de care sa va sustineti punctul de vedere in fata judecatorului. Este un proces de durata dar si costisitor. Sfatul meu ar fi sa incercati sa ajungeti la un numitor comun cu vecinul. Cu respect Valentin Ciubotaru.

 53. marian says:

  buna seara,m-am ivit de o problema am inceput sa ma mai extind de la casa veche ,cu inca o camera dar fara AC si cei de la primarie m-au anuntat ca o sa-mi faca o vizita.problema este ca nu eu sunt propietarul ,este bunica mea,,,,,ce se poate intampla….?

 54. Marian says:

  Buna ziua!

  Mult respect pentru domnul Valentin Ciubotaru care a raspuns si raspunde la fiecare intrebare adresat pe acest forum.
  Am o problema putin mai complicata, bunica mea a decedat in 2012 (avea 90 ani) lasand mostenire o casa. Am fost la inspectorul local pentru a intra in posesia locuintei dupa decesul acesteia .
  de acolo mi sa spus ca trebuie facut partajul ca bunica la batranete (acu 30 ani) a divortat .
  La inspectorul local am gasit si o schita a casei/proiect ceva care nu prea corespunde cu ceea ce exista pe teren de fapt are ceva complectari care au fost facute tot de vreo 30 de ani , mai nou acu cativa ani au fost renovate acele incaperi cu gresie faiata parchet etc.
  intrebarea : ce trebuie sa fac mai intai partajul sau intrarea in legalitate, Voi primi ceva amenda ? Problema am sesizat-o acum cand am vazut pe un post local ca cei de la primarie au inceput controale in localitate Cum sa fac si cu ce sa incep sa scap cu bazma curata
  Mentionez ca fac tot posibilu sa intru in legalitate cu tot cu acte.

  Cu stima si respect
  Marian Mihalcea

  • Buna ziua, un partaj corect se poate face doar atunci cand in acte exista clar suprafetele care se supun studiului. Prin urmare va recomand sa intrati in legalitate cu modificarile. Exista insa posibilitatea (mica) sa nu puteti face intrarea in legalitate deoarece proprietarul de drept este decedat si prin urmare nu are cine sa semneze documentatia. Conform legii 50 nu mai puteti fi amendat daca lucrarile depasesc 2 ani si puteti dovedi asta. Cu respect Valentin Ciubotaru.

 55. Eduard says:

  Buna ziua,
  Doresc sa construiesc in gradina proprie o casuta de gradina din lemn chertat, cu amprenta la sol de 5 mp, fara a “deranja” in vreun fel vecinii. Va rog sa ma lamuriti cu privire la urmatoarele aspecte:
  a) Daca asez aceasta constructie pe o sapa de beton de 10 cm inaltime, trebuie obligatoriu obtinuta autorizatia de constructie? In cazul in care construiesc fara autorizatie sunt pasibil de amenda minima de 1000 lei? Este valabila regula potrivit careia daca platesc amenda in 48 de ore, aceasta se reduce in cuantum de 50%? Din cate am inteles, dupa 2 ani amenda se prescrie dar Primaria satului unde locuiesc ma poate obliga sa intru in legalitate, adica sa fac demersurile pentru obtinerea autoizatiei de constructie sau sa desfac casuta, este corect?
  b) In ipoteza amplasarii acestei casute pe boltari, care stau direct pe pamant mai este necesara obtinerea autorizatiei? Ce “artificiu” s-ar putea face ca sa pastrez totusi ca suport placa de beton?
  c) Cunoasteti cazuri in care s-a dat amenda pentru casute de gradina, sau in care s-a mers pana la demolarea acestora?
  Va multumesc mult,
  Toate cele bune,
  Eduard

  • Buna ziua,
   a)Da.Da.Nu stiu.Da.
   b)Da.”Artificiu” legal nu exista, declararea constructiei ca fiind una provizorie, presupune sa o demolati dupa ce se termina perioada de provizorat.
   c)Pentru casute de gradina nu stiu caz real de amenda.
   Cu respect Valentin Ciubotaru.

 56. daniel says:

  buna ziua
  In urma cu 4 ani am cumparat(vanzare cumparare) un teren in localitatea Azuga Prahova .Terenul are 50 mp si 12 mp intrarea de la drum ca sa am acces la teren sa fie actul legal cu acces la teren.terenul este construibil
  in acte scrie terenul curti constructiei
  Terenul la-m cumparat de la familia mea ei fiind vecini acestui teren.Intrebarea mea este pot sa construiesc ceva pe acest teren avand in vedere faptul ca este mic si nu stiu daca ami da aprobare, sa construiesc o anexa,o locuinta provizorie din anumite materialenorice numai sa fiu legal.langa teren in partea de sus este casa familiei mele celelalte parti sunt curtile vecinilor care au case.
  Va multumesc ptr raspuns

  • Buna ziua, pentru a sti sigur ce puteti construi pe acest teren, mergeti la primarie si solicitati Certificat de Urbanism. Din experienta mea stiu ca se impune o suprafata minima pentru constructii, dar fiecare primarie are o anumita valoare in functie de anumite aspecte urbanistice locale. Cu respect Valentin Ciubotaru.

 57. IONEL TANASE says:

  Buna ziua , am o garsoniera la parter de bloc in orasul Galati la care cum 8 ani am construit ilegal un balcon . Care ar fi estimativ costurile totale de intrare in legalitate precum si procedura care ar trebui urmata , durata de timp ?

  va multumesc anticipat

  • Buna ziua, in primul rand ar trebui sa solicitati Primariei un Certificat de Urbanism. Apoi sa contactati un proiectant care sa va intocmeacsa documentatia necesara. Costurile vi le pot spune doar dupa ce aveti Certificatul de Urbanism. Durata este de 3-6 luni. Cu respect Valentin Ciubotaru.

   • IONEL TANASE says:

    Va multumesc pentru raspunsul dumneavostra .
    Ma scuzati , dar revin cu intrebarea referitoare la cat ar costa aproximativ acesta “aventura ” pentru un balcon de 9 metri patrati .
    Nu am mijloace financiare deosebite si de aceea va intreb sa stiu daca am posibilitatea de a duce la bun sfarsit toate actele .
    Cunoasteti cazuri in care s-au refuzat Certificatele de urbanism sau daca au fost obligati sa reconstruiaca dupa anumite standarde ?

    Va multumesc anticipat

 58. LAURA says:

  buna ziua am si eu o problema si a si dori un raspuns cat de repede posibil;in 2005 am inchis unul dintre balcoane si nu am facut autoarizatie,nu m a luat nimni la intrebari,astazi 2013 am primit mai multi vecini apox 6 apart.citatie de la politie de a ne prezenta la politie pt.aceasta constructie fara autorizatie.tin toate astea de politie??????????? care este amenda si cum tra sa procedez??????
  va multumesc anticipat.

  • Buna ziua, da politia este intitutia Statului care poate da amenzi in acest caz. Daca au trecut 2 ani de la constructie si puteti dovedi acest lucru, legea spune ca nu mai puteti fi amendat. Amenda minima este 1000 lei. Ca sa intrati in legalitate cu aceasta constructie mergeti la Primarie si solicitati Certificat de Urbanism apoi contactati un proiectant care sa va realizeze documentatia necesara. Cu respect Valentin Ciubotaru.

   • laura says:

    va multumesc pentru raspuns ,am fost intre timp la primarie pt ca am primit invitatie, se pare ca doar eu am fost reclamata probabil de un vecin razbunator,(banuiesc cine) intradevar am facut acea “constructie “(adica am pus niste placi de osb lateral si deasupra pt ca e balcon fara tavan in care ninge si polua intruna dar pe nimeni asta nu intereseza ,ultimul etaj…) acum mai bine de doi ani dar a facut o sotul si nu am cum sa dovedesc.ce nu inteleg este ca de ce nu poate doar sa -mi dea doar avertisment de desfiintare a acelei “constructii”care in 2 min o pot da jos.,fara sa ma amendeze????

 59. Adriana F. says:

  Buna ziua , in urma cu 7 ani , am facut modificari la podul casei , pe care l-am facut mai inalt , in urma unor reclamatii facute de niste vecinii ,,binevoitori ,,care au facut reclamatie la primarie tocmai acum ,am primit o vizita si o posibila amenda de 1000 lei . Cum sa procedez ? multumesc anticipat

 60. Luminita says:

  Buna ziua , in urma cu 7 ani am reconstruit podul casei , cel vechi fiind extrem de invechit cu structura putrezita , fiind vesnic inundati atunci cand erau ploi . Atunci am reconstruit acoperisul cu material OSB , invelind de data asta cu tabla , luna aceasta in urma unor reclamatii a unor vecini ,, binevoitori ,, am primit vizita unui reprezentant al primariei care a venit , a constatat si ne-a spus ca ne amendeaza cu 1000 lei pt constructe fara autorizare ,ce pas trebuie sa urmez . Va multumesc anticipat !

 61. Adriana F. says:

  Buna ziua , in urma cu 7 ani , am refacut acoperisul casei , care era foarte vechi cu structura invechita , fara sa turnam placa de rezistenta , atuci am refacut podul facandu-l ma inalt ,in aceasta luna in urma unor sesizari facute de niste vecini, am primit vizita unui domn de la urbanism care a venit a constatat a fotografiat si care ne-a spus ca o sa platim o amenda de 1000 lei . Ce pasi trebuie sa urmam? va multumim anticipat

  • Buna ziua, pasul nr 1 ar fi sa solicitati Certificat de Urbanism pentru intrare in legalitate cu acea modificare, apoi contactati un proiectant care sa va intocmeasca documentatia necesara si apoi obtineti Autorizatia de Construire. Daca puteti dovedi ca au trecut mai mult de 2 ani de cand ati construit legea spune ca nu mai puteti fi amendat. Cu respect Valentin Ciubotaru.

 62. ana says:

  Buna ziua.Detin un hectar de livada teren extravilan ,doresc sa construiesc o mica casa 40 m2 pe schelet metalic adica pe stalpi de otel i-mi trebuie autorizatie .

 63. cristian. g. says:

  buna seara, am preluat o casa in anul 1998 si atunci mi-a venit ideea de a transforma podul casei intr-o camera de locuit,de atunci incerc sa o declar la fisc dar nimeni nu explica !!la primarie m-i s-a comunicat ca nu imi trebuie urbanism la mediu nu imi dau aviz ca nu au pt. ce,si de aproape 15 ani eu tot ilegal sant. ultima informatie este ca nu mi-ar trebui certificat de urbanism ca exista o lege care spune ca imi trebuie doar un aviz de la primarie dar nu mi-au comunicat legea. am facut totusi o expertiza tehnica si am scos urbanismul.in ce directie sa o mai iau ca totusi au trecut aproape 15 ani.

  • Buna ziua, ar trebui sa contactati un proiectant care sa va intocmeasca documentatia necesara, solictata in Certificatul de Urbanism. Apoi sa obtineti avizele solicitate si apoi sa depuneti pentru Autorizatie de Construire. Cu respect valentin Ciubotaru.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>